Ustawienia plików cookies Zmień sektor Przejdź do menu ofertowego Przejdź do treści głównej Przejdź do wyszukiwarki Włącz/wyłącz wysoki kontrast Zmień rozmiar tekstu
Używamy plików Cookies!
Hej, ta strona korzysta z niezbędnych plików Cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania (ustawienia).
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Używam plików cookie, aby zapewnić podstawowe funkcjonalności strony i polepszyć Twoje wrażenia online. Możesz wybrać dla każdej kategorii, aby w dowolnym momencie wyrazić zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i innych poufnych danych, zapoznaj się z pełną polityką prywatności.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.

Zamknij okno

Informacja o trybie zgłaszania reklamacji

1. Reklamacja może zostać złożona w Centrali Banku Spółdzielczego we Włoszczowie, adres 29-100 Włoszczowa, ul. Partyzantów 5, w każdym z Oddziałów Banku oraz w każdej innej placówce Banku obsługującej klientów. Wykaz placówek Banku oraz ich adresy znajdują się na stronie internetowej Banku Spółdzielczego we Włoszczowie bs-wloszczowa.com.pl

2. Reklamacja może zostać złożona w następujący sposób:

  • W formie pisemnej – osobiście albo przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe;
  • Ustnie – telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty Klienta w placówce Banku;
  • W formie elektronicznej – na adres: bank@bs-wloszczowa.com.pl

3. Bank rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, :

  • dla reklamacji w zakresie praw i obowiązków wynikających z ustawy o usługach płatniczych w terminie nie późniejszym niż 15  dni roboczych od jej otrzymania. W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 15 dni roboczych z uwagi na złożoność sprawy, Bank poinformuje o tym na piśmie Posiadacza rachunku/ Użytkownika karty, wskazując przyczynę opóźnienia i okoliczności, które musza zostać ustalone dla rozpatrzenia reklamacji oraz przewidywany termin jej rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi, który nie może być dłuższy niż 35 dni roboczych od dnia złożenia reklamacji.
  • dla pozostałych reklamacji (związanych ze świadczeniem usług innych niż wymienione w ust 3 pkt 1) w terminie nie późniejszym niż 30 dni od jej otrzymania. W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 30 dni z uwagi na złożoność sprawy, Bank poinformuje o tym na piśmie Posiadacza rachunku/ Użytkownika karty, wskazując przyczynę opóźnienia i okoliczności, które musza zostać ustalone dla rozpatrzenia reklamacji oraz  przewidywany termin jej rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi, który nie może być dłuższy niż 60 dni  od dnia złożenia reklamacji.

4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Posiadacz rachunku zostanie poinformowany przez Bank pisemnie, w postaci papierowej lub pocztą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że odpowiedź w formie elektronicznej może być dostarczona wyłącznie na wniosek Klienta i na wskazany przez niego adres e-mail.

5. W przypadku odmowy uznania reklamacji przez Bank Posiadacz rachunku ma prawo:

  • odwołać się do Zarządu Banku, a jeżeli reklamację rozpatrywał Zarząd, do Rady Nadzorczej Banku, od stanowiska zawartego w odpowiedzi na reklamację, w terminie 30 dni od daty otrzymania odpowiedzi,
  • skorzystać z Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego w przypadkach roszczeń określonych w Regulaminie Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego, dostępnym na stronie internetowej Związku Banków Polskich – podmiotem uprawnionym do prowadzenia takiego postępowania jest Arbiter Bankowy przy Związku Banków Polskich, zaś zasady rozpoznawania sporów określone są na stronie internetowej www.zbp.pl,
  • wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym – podmiotem uprawnionym do prowadzenia takiego postępowania jest Rzecznik Finansowy, zaś zasady rozpoznawania sporów określone są na stronie internetowej www.rf.gov.pl,
  • wystąpić z powództwem do właściwego miejscowo sądu powszechnego.

Właściwym dla Banku organem nadzoru w sprawach ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Organem nadzoru nad działalnością Banku jest Komisja Nadzoru Finansowego.