Ustawienia plików cookies Zmień sektor Przejdź do menu ofertowego Przejdź do menu podstron Przejdź do treści głównej Przejdź do wyszukiwarki Włącz/wyłącz wysoki kontrast Zmień rozmiar tekstu
Używamy plików Cookies!
Hej, ta strona korzysta z niezbędnych plików Cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania (ustawienia).
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Używam plików cookie, aby zapewnić podstawowe funkcjonalności strony i polepszyć Twoje wrażenia online. Możesz wybrać dla każdej kategorii, aby w dowolnym momencie wyrazić zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i innych poufnych danych, zapoznaj się z pełną polityką prywatności.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.

Zamknij okno

Historia Banku

Bądź na bieżąco

1913

Początki działalności pożyczkowo-oszczędnościowej na terenie powiatu włoszczowskiego – której obecny Bank Spółdzielczy we Włoszczowie jest bezpośrednim kontynuatorem – sięgają 1913 roku. Wtedy właśnie w pobliskim Krasocinie powołana została do życia pierwsza tego typu instytucja – Towarzystwo Kredytowe. Jego założycielami byli rolnicy gminy Krasocin.

Towarzystwo Kredytowe w Krasocinie udzielało pożyczek krótkoterminowych na kupno narzędzi, krów, koni oraz – jak podaje statut – na rolne obroty gospodarcze. Pożyczkę mógł otrzymać tylko członek na mocy zaufania osobistego, poręczenia lub zastawu.

1925

Towarzystwo zrzeszało początkowo 260 członków. Przyjęto wzorcowy statut kasy spółdzielczej opracowany przez Związek Rewizyjny Polskich Spółdzielni Rolniczych, uchwalono też górną granicę zobowiązań spółdzielni do 3 mln marek oraz górną granicę kredytu do 100 tys. marek polskich. Oprocentowanie kredytów ustalono na 18%, a oprocentowanie wkładów członkowskich na 12% w stosunku rocznym. Rejestracja Kasy Stefczyka w Krasocinie z odpowiedzialnością nieograniczoną nastąpiła ostatecznie 1 kwietnia 1925 r. przez Sąd Rejestrowy w Kielcach. Kasa mieściła się w lokalu prywatnym Franciszka Kozła.

1932

Od 1932 roku wynajmowano lokal od Stanisława Pawłowskiego – ówczesnego członka Rady Nadzorczej. Kasa dysponowała skromnymi ruchomościami w postaci kasy ogniotrwałej, stołu sosnowego, 4 krzeseł i liczydeł. Od 1928 roku nastąpiło duże ożywienie w działalności Kasy Stefczyka w Krasocinie przejawiające się udzielaniem rocznie około 100 pożyczek. Działalność Kasy była rentowna.

1942

W okresie okupacji działalność kasy stopniowo malała, a w 1942 roku w zasadzie została zawieszona. Jej wznowienie nastąpiło dopiero w 1947 roku, jednak nie było ono znaczne.

1914

Niemal rówieśniczką Kasy w Krasocinie była Kasa Spółdzielcza w Kurzelowie – powstała w następstwie przekształcenia istniejącego od 1914 roku Towarzystwa Kredytowego – której statut został wpisany do rejestru spółdzielni w dniu 10 stycznia 1925 r.

1924

Towarzystwo Kredytowe w Kurzelowie działało przez 10 lat i w 1924 roku posiadało 140 członków. Na Walnym Zgromadzeniu członków Towarzystwa 7 grudnia 1924 r. w obecności 30 osób przekształcono je w Kasę Spółdzielczą w Kurzelowie, której terenem działania były wsie wchodzące w skład Gminy Kurzelów powiatu włoszczowskiego.

1928

Trzecią spółdzielnią oszczędnościowo-pożyczkową działającą w okresie międzywojennym na terenie Powiatu Włoszczowskiego była Kasa Stefczyka w Koniecznie. Powołało ją do życia zgromadzenie założycielskie z udziałem 25 osób w dniu 26 lutego 1928 r. Założyciele określili teren jej działania we wsiach: Konieczno, Przygradów, Dołowatka i Rząbiec z Gminy Włoszczowa oraz Rogienice, Boczkowice i Ogarka z Gminy Radków. Uchwalono udział w wysokości 25 zł oraz wpisowe 2 zł. W 1928 roku spółdzielnia liczyła 74 członków, a 10 lat później – 133 członków.

1948

Na pierwszym Walnym Zgromadzeniu po II wojnie światowej wybrano nową Radę Nadzorczą, której przewodniczącym został Józef Łaskawski – rolnik z Konieczna. Czwartą jednostką spółdzielczą, powołaną do życia 8 marca 1948 r. był Bank Spółdzielczy we Włoszczowie. Działalnością swoją Bank Spółdzielczy objął miasto Włoszczowa oraz gminy: Secemin, Kurzelów, Kluczewsko, Dobromierz, Oleszno, Krasocin i Radków. Jako główny cel Banku Spółdzielczego określono podnoszenie dobrobytu swoich członków i przez dostarczanie im dogodnego kredytu – krzewienia oszczędności. Walne Zgromadzenie wybrało Radę Nadzorczą w osobach: Mieczysław Hubczenko – przewodniczący, Władysław Wachowski – z-ca przewodniczącego, Stanisław Bilski – sekretarz oraz Marian Hus, Stanisław Śliwiński i Wacław Ślęzak – członkowie.

Do Zarządu wybrani zostali: Roman Michalewski – prezes, Łukasz Piniawski i Jan Barański – członkowie. Ten ostatni przez 2 lata pełnił funkcje kasjera i księgowego. Powołanie do życia Banku Spółdzielczego we Włoszczowie okazało się bardzo potrzebne. Na dzień 30 września 1948 r. Bank Spółdzielczy zrzeszał 92 członków i udzielił 38 pożyczek.

1950

W 1950 roku, na mocy dekretu o reformie bankowej, nastąpiło połączenie Banku Spółdzielczego we Włoszczowie, Kas Stefczyka w Krasocinie i Koniecznie oraz Kasy Spółdzielczej w Kurzelowie w jedną – Gminną Kasę Spółdzielczą we Włoszczowie. Odbyło się to na specjalnym Walnym Zgromadzeniu, które w statucie ustaliło, że GKS obejmować będzie swoją działalnością Miasto i Gminę Włoszczowa oraz Gminy Krasocin i Kurzelów. Wybrano nowy Zarząd, w skład którego weszli: Edmund Plebanek jako przewodniczący, Władysław Rydzek i Jan Barański jako członkowie. Wybrano również Komisję Rewizyjną, której przewodniczącym został Stanisław Śmietana. GKS we Włoszczowie swoją działalność realizowała poprzez miejscową placówkę i jednoosobowe punkty kasowe w Koniecznie, Krasocinie i Kurzelowie.

1956

Po roku 1956 rozpoczął się okres odnowy spółdzielczości bankowej. Zaczęły działać Rady Nadzorcze.

1961

W 1961 roku Walne Zgromadzenie uchwaliło nowy statut. Przyjęto nazwę Bank Spółdzielczy we Włoszczowie – aktualną do dziś. Przewodniczącym Rady Nadzorczej został Bolesław Palus – rolnik z terenu Konieczna. W latach 1958-1975 nastąpił duży rozwój Banku Spółdzielczego we Włoszczowie. Stan zadłużenia z tytułu udzielonych kredytów wzrósł 19-krotnie. Dynamicznie rozwinęła się również działalność oszczędnościowa. Wzrosła liczba członków – do ponad 4 tysięcy osób.

1974

W 1974 roku w Banku Spółdzielczym zatrudnionych było 24 pracowników.

Oprócz Banku we Włoszczowie działał Oddział w Krasocinie i pięć Punktów Kasowych w Koniecznie, Kurzelowie, Olesznie, Garbarni i przy Składnicy Maszyn Rolniczych we Włoszczowie.

1975

W 1975 roku Bank przeniesiony został do większego budynku po byłym Sądzie Powiatowym, zaś w 1978 roku zakupiono lokal w Koniecznie, w którym mieści się Stały Punkt Kasowy. Przewodniczącym Rady był w tym okresie Jan Kwiecień.

1980

1 maja 1980 r. Prezesem Zarządu i dyrektorem Banku został mgr inż. Stanisław Grzeszczak, który funkcje sprawował do 30 marca 1991 r. tj. do czasu przejścia na emeryturę. W kwietniu 1991 r. Prezesem Zarządu został mgr Waldemar Jachowicz. Radzie Nadzorczej przewodniczył Aleksander Stępowski.

1996-1998

Lata 1996-1998 były dla kierownictwa i załogi Banku Spółdzielczego szczególnie pracowite. Od 1 września 1996 r. przyłączony został Bank Spółdzielczy w Chlewicach, zaś 1 lipca 1998 r. dokonano połączenia z Banku Spółdzielczego w Kluczewsku. W lipcu 1996 r. Bank Spółdzielczy we Włoszczowie zakupił działkę budowlaną od PSS i po przygotowaniu dokumentacji 1 lipca 1997 r. ruszyła budowa. Nowa siedziba oddana została do użytku w końcu 1998 roku.

2004

Od 15 czerwca 2004 roku Prezesem Zarządu został dr Artur Kowalczyk, który pełni tę funkcję do dziś.

2005-2014

W latach 2005-2014 dokonano wielu inwestycji, zarówno w infrastrukturę lokalową Banku, jak i też w nowoczesne systemy bankowości elektronicznej i internetowej. Gruntownej przebudowie poddano budynki Oddziałów w Krasocinie i Chlewicach oraz Centralę Banku we Włoszczowie, a budynek Oddziału w Kluczewsku został wzniesiony od podstaw. Zmodernizowano pozostałe jednostki organizacyjne, nadając im nowoczesny i estetyczny wygląd.

2015

Na koniec 2015 roku Bank Spółdzielczy Włoszczowa dysponował siecią 11 placówek bankowych oraz 8 bankomatami. Oferował swoim klientom wszystkie najnowocześniejsze rozwiązania z dziedziny bankowości elektronicznej i internetowej. Bank angażuje się także we wszelkie inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, finansując m.in. turnieje i zawody sportowe, koncerty muzyki poważnej, dożynki, a także udzielając pomocy instytucjom i organizacjom działającym na rzecz miejscowego środowiska.

Bank Spółdzielczy
we Włoszczowie
- Zawsze blisko

Dowiedz się, jak to szybko zrobić