Ustawienia plików cookies Zmień sektor Przejdź do menu ofertowego Przejdź do treści głównej Przejdź do wyszukiwarki Włącz/wyłącz wysoki kontrast Zmień rozmiar tekstu
Używamy plików Cookies!
Hej, ta strona korzysta z niezbędnych plików Cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania (ustawienia).
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Używam plików cookie, aby zapewnić podstawowe funkcjonalności strony i polepszyć Twoje wrażenia online. Możesz wybrać dla każdej kategorii, aby w dowolnym momencie wyrazić zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i innych poufnych danych, zapoznaj się z pełną polityką prywatności.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.

Zamknij okno

Pilny Komunikat dla Klientów którzy skorzystali z Tarczy PFR

Szanowni Klienci!

Tarcza PFR

Aktualizacja 10.12.2020r.

Bank Spółdzielczy we Włoszczowie informuje, iż za pomocą bankowości internetowej eBankNet oraz eCorpoNet mają Państwo możliwość składania Wniosków umocowań tarczy PRF.
W załączeniu przedstawiamy manual, który pomoże Państwu w wypełnianiu wymaganych dokumentów.

Po przeprowadzeniu procedury wypełniania proszę o kontakt z Panią Anną Łęgowik tel. 510 187 747, celem poprawności weryfikacji dokumentacji.

 

 

Uprzejmie przypominamy, że Przedsiębiorcy, którzy zawarli Umowę Subwencji Finansowej w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju zobowiązani są do przedstawienia w terminie do 31 grudnia 2020 r., w celu weryfikacji przez Bank, dokumentów potwierdzających, że osoba,  która zawarła Umowę była uprawniona do reprezentowania Przedsiębiorcy.

W przypadku, gdy Umowa została podpisana przez osobę umocowaną, w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności, dokumentami potwierdzającymi są:

 • informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu/pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego lub
 • wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Natomiast w sytuacji, gdy Umowę podpisała osoba inna niż umocowana według Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub firma posiada reprezentację wieloosobową, wymagane jest przedłożenie Pełnomocnictwa lub Oświadczenia.

W/w dokumenty tj. Pełnomocnictwo albo Oświadczenie, należy opatrzyć podpisem kwalifikowanym elektronicznym lub poświadczyć podpisy notarialnie.

 

Należy pamiętać, że:

 • Pełnomocnictwo musi być opatrzone datą nie późniejszą niż dzień złożenia wniosku o subwencję. W przypadku tej samej daty, o ważności pełnomocnictwa decyduje godzina notarialnego poświadczenia podpisów lub złożenia ostatniego z wymaganych podpisów kwalifikowanych. W razie braku wskazania godziny poświadczenia notarialnego pełnomocnictwo udzielone w dacie złożenia wniosku nie będzie mogło być zaakceptowane;
 • Oświadczenie musi zostać wystawione po dacie złożenia wniosku o subwencję finansową,
  jeśli wcześniej nie udzielono pełnomocnictwa osobie wnioskującej. Oświadczenie podpisuje osoba lub osoby umocowane według Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo pełnomocnik.

 

Beneficjenci subwencji finansowej PFR zobowiązani są nie później niż do 31 grudnia 2020 r. złożyć do Banku dokumenty potwierdzające, że osoba, która zawarła Umowę Subwencji Finansowej była uprawniona do jej zawarcia.

Klient przedkłada w Banku jedynie wydruk z bazy CEiDG lub odpis z KRS, gdy:

 • w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, umowę subwencji finansowej zawarł właściciel firmy wskazany w bazie CEiDG;
 • w przypadku spółki handlowej, umowę subwencji finansowej zawarła osoba upoważniona do jednoosobowej reprezentacji firmy zgodnie z KRS na dzień zawarcia umowy
  (Klient przedkłada w Banku jedynie aktualny odpis z KRS, jeśli został pobrany odpis
  z KRS na dzień zawarcia umowy subwencji lub pełny odpis z KRS, jeśli został pobrany
  na dzień złożenia dokumentów do Banku).

Klient przedkłada w Banku pełnomocnictwo wraz z wydrukiem z bazy CEIDG lub odpisem
z KRS,
gdy umowę subwencji finansowej zawarła osoba umocowana do jej zawarcia (inna niż ta, która mogła ją zawrzeć zgodnie z wydrukiem z CEiDG lub odpisem z KRS).

Jednocześnie należy pamiętać, że pełnomocnictwo powinno być:

 • podpisane wyłącznie przez osoby upoważnione do reprezentacji Beneficjenta, których dane ujawnione są w odpisie z KRS lub wydruku z KRS dostarczonym do tego pełnomocnictwa;
 • o treści odpowiadającej wzorowi opracowanemu przez PFR;
 • podpisane wyłącznie za pomocą kwalifikowanych podpisów elektronicznych lub w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi;
 • opatrzone datą wcześniejszą niż datą podpisania Umowy (decyduje data i godzina poświadczenia notarialnego lub złożenia ostatniego z wymaganych podpisów kwalifikowanych, a nie data komparycji dokumentu pełnomocnictwa).

Klient przedkłada w Banku oświadczenie wraz z wydrukiem z bazy CEIDG lub odpisem z KRS, gdy umowę subwencji finansowej zawarła osoba inna niż ta, która mogła ją zawrzeć zgodnie
z wydrukiem z CEiDG lub odpisem z KRS, a nie zostało ustanowione odrębne pełnomocnictwo lub pełnomocnictwo nie spełnia powyżej opisanych warunków.

Jednocześnie należy pamiętać, że oświadczenie powinno być:

 • podpisane wyłącznie przez osoby upoważnione do reprezentacji Beneficjenta, których dane ujawnione są w odpisie z KRS lub wydruku z KRS dostarczonym do tego pełnomocnictwa;
 • o treści odpowiadającej wzorowi opracowanemu przez PFR;
 • podpisane wyłącznie za pomocą kwalifikowanych podpisów elektronicznych lub w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi;
 • opatrzone datą późniejszą niż data podpisania Umowy (decyduje data i godzina poświadczenia notarialnego lub złożenia ostatniego z wymaganych podpisów kwalifikowanych, a nie data komparycji dokumentu pełnomocnictwa).

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w Banku w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2020 r.

Sposoby dostarczania (Pełnomocnictwo, Oświadczenie):

 1. Skan dokumentów w pliku pdf opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób uprawnionych do reprezentacji firm. Dokumentację należy przesłać jako załącznik na adres email: anna.legowik@bs-wloszczowa.com.pl . Temat email musi zawierać treść: „Dokumenty umocowań tarczy PFR
 2. W przypadku dokumentacji papierowej (Pełnomocnictwo, Oświadczenie) z podpisami notarialnie poświadczonymi:
 • osobiście w placówce Banku,
 • przesłać pocztą na adres:Bank Spółdzielczy we Włoszczowie ul. Partyzantów 5, 29-100 Włoszczowa

O możliwości dostarczenia w/w dokumentacji za pośrednictwem bankowości elektronicznej zostaną Państwo powiadomieni, po uruchomieniu w/w funkcjonalności przez Bank BPS, osobnym komunikatem opublikowanym na stronie głównej Banku: www.bs-wloszczowa.com.pl

Prosimy o uważne śledzenie informacji dotyczących składania dokumentacji Tarczy PFR publikowanych na stronie Banku Spółdzielczego we Włoszczowie.

 

UWAGA: W przypadku niedopełnienia ww. obowiązku konsekwencją będzie wypowiedzenie Umowy przez Fundusz PFR.

W przypadku zapytań dotyczących składania dokumentów związanych z umocowaniami w tarczy PFR prosimy o kontakt z Panią Anną Łęgowik  w godzinach od 7.30 do 15.30 pod nr telefonu 41 39 42 940 wew. 18 lub 510 187 747.