Ustawienia plików cookies Zmień sektor Przejdź do menu ofertowego Przejdź do treści głównej Przejdź do wyszukiwarki Włącz/wyłącz wysoki kontrast Zmień rozmiar tekstu
Używamy plików Cookies!
Hej, ta strona korzysta z niezbędnych plików Cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania (ustawienia).
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Używam plików cookie, aby zapewnić podstawowe funkcjonalności strony i polepszyć Twoje wrażenia online. Możesz wybrać dla każdej kategorii, aby w dowolnym momencie wyrazić zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i innych poufnych danych, zapoznaj się z pełną polityką prywatności.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.

Zamknij okno

Komunikat o Zebraniu Przedstawicieli w dniu 18 czerwca 2019r.

Zarząd Banku Spółdzielczego we Włoszczowie zawiadamia, że zgodnie z § 22 pkt. 1 Statutu BS w dniu 18 czerwca 2019r. (wtorek) o godz. 1000 w Restauracji KAMERALNA we Włoszczowie, ul. Mickiewicza 16 odbędzie się Zebranie Przedstawicieli, z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Sekretarza i Prezydium.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Komisji:
  1. Mandatowo-Skrutacyjnej;
  2. Uchwał i Wniosków.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 7. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Procedury dokonywania ocen odpowiedniości indywidualnej i kolektywnej Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego we Włoszczowie”.
 9. Wybór Komisji Odpowiedniości.
 10. Zgłaszanie kandydatur na członków Rady Nadzorczej Banku.
 11. Sprawozdanie z działalności Zarządu Banku Spółdzielczego we Włoszczowie za 2018r.
 12. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego we Włoszczowie za 2018r.
 13. Sprawozdanie Komisji Odpowiedniości z oceny indywidualnej i kolektywnej Rady Nadzorczej Banku.
 14. Opinia niezależnego biegłego rewidenta dotycząca badania sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego we Włoszczowie za 2018r.
 15. Dyskusja nad sprawozdaniami z działalności organów samorządowych Banku za 2018r.
 16. Sprawozdanie Komisji Odpowiedniości z oceny indywidualnej kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku.
 17. Wybory Rady Nadzorczej Banku.
 18. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku za 2018r.;
  2. przyjęcia sprawozdania Komisji Odpowiedniości z oceny indywidualnej i kolektywnej Rady Nadzorczej Banku.;
  3. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej BS za 2018r.;
  4. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Banku za 2018r.;
  5. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku;
  6. podziału nadwyżki bilansowej za 2018r.;
  7. oznaczenia kwoty do której Bank może zaciągać zobowiązania w 2019r.;
  8. uchwalenia „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego we Włoszczowie”;
  9. zatwierdzenia kierunków działalności Banku na 2019r.
 19. Ogłoszenie wyników wyborów do Rady Nadzorczej Banku.
 20. Rozpatrzenie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Banku Spółdzielczego.
 21. Wolne wnioski.
 22. Zakończenie obrad.

 

W przypadku niedojścia do skutku Zebrania Przedstawicieli w wyznaczonym wyżej terminie z powodu braku kworum (obecność mniej niż 50% uprawnionych do głosowania), zwołuje się Zebranie Przedstawicieli w drugim terminie, tj. 18 czerwca 2019r. na godz. 1030. Zebranie zwołane w drugim terminie będzie zdolne do obradowania i podejmowania ważnych uchwał niezależnie od liczby obecnych przedstawicieli.

W siedzibie Banku Spółdzielczego we Włoszczowie, pod adresem Włoszczowa, ul. Partyzantów 5, od poniedziałku do piątku w godz. 800-1500 w pokoju nr 16 będą wyłożone do wglądu Członków Banku następujące dokumenty:

 1. roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego we Włoszczowie za 2018r. łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta wraz z raportem;
 2. projekty uchwał, które mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli w dniu 18 czerwca 2019r.;
 3. protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.

 

Zarząd Banku Spółdzielczego we Włoszczowie