Ustawienia plików cookies Zmień sektor Przejdź do menu ofertowego Przejdź do treści głównej Przejdź do wyszukiwarki Włącz/wyłącz wysoki kontrast Zmień rozmiar tekstu
Używamy plików Cookies!
Hej, ta strona korzysta z niezbędnych plików Cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania (ustawienia).
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Używam plików cookie, aby zapewnić podstawowe funkcjonalności strony i polepszyć Twoje wrażenia online. Możesz wybrać dla każdej kategorii, aby w dowolnym momencie wyrazić zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i innych poufnych danych, zapoznaj się z pełną polityką prywatności.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.

Zamknij okno

Informacja dla Klientów Banku Spółdzielczego we Włoszczowie - RODO

 Szanowni Klienci Banku Spółdzielczego we Włoszczowie

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych (dalej zwanego „RODO”) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, uprzejmie informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą przysługiwać Klientom określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Bank Spółdzielczy we Włoszczowie (zwanym dalej „Bankiem”)  danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  informujemy, że:

 1. Administratorem danych Klientów Banku zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest Bank Spółdzielczy we Włoszczowie, z siedzibą we Włoszczowie,
  adres: 29-100 Włoszczowa, ul. Partyzantów 5, tel.: 41 39-42-940.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (w skrócie „IOD”) z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony danych osobowych poprzez adres
  e-mail: iod@bs-wloszczowa.com.pl, pod numerem telefonu: 41 39-42-940 lub pisemnie na adres siedziby Banku wskazany w ust. 1.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 • Podjęcia na Państwa żądanie działań zmierzających do zawarcia z Bankiem umowy, w tym przeprowadzenia badania zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego w stosunku do osób zawierających umowy kredytowe lub umowy dotyczące kart kredytowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) „RODO”);
 • Wykonania zawartych z Państwem umów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) „RODO”);
 • Wypełniania obowiązków prawnie ciążących na Banku w związku z prowadzeniem działalności bankowej i realizacją zawartych umów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) „RODO”);
 • Marketingu i promocji produktów i usług własnych oferowanych przez Bank (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) „RODO”);
 • Dochodzenia należności Banku(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”);
 • Wewnętrznych celów administracyjnych Banku – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”);
 • rozpatrywania reklamacji (podstawa prawna : art. 6 ust. 1 lit. c) „RODO”);
 • rozpatrywania skarg, udzielenia odpowiedzi na skargę, usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych, w związku z realizacją celów wskazanych w punkcie 3 mogą być:

 • Podmioty uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie art. 104 2 oraz 105 ust. 1 pkt 1Prawa bankowego;
 • Organy uprawnione do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie 105 ust. 1 pkt 2 Prawa bankowego;
 • Podmioty określone w art. 6a Prawa bankowego (outsourcing);
 • Instytucje, o których mowa w art. 105 ust. 4 Prawa bankowego (BIK S.A., Bankowy Rejestr w Związku Banków Polskich);
 • Podmioty, którym Bank powierzył przetwarzania danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartej umowy.

5. Państwa dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, chyba, że korzystacie Państwo z usług przelewów międzynarodowych z wykorzystaniem kodów SWIFT, w związku z którymi Państwa dane osobowe są udostępniane Organizacji Międzynarodowej Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication z siedzibą w Belgii.

6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bank w okresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych w punkcie 3:

 • W związku z realizacją zawartej umowy, do czasu jej zakończenia, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych także po wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania zgody;
 • W związku z wypełnieniem obowiązków prawnie ciążących na Banku w związku z prowadzeniem działalności bankowej i realizacją zawartych umów, przez okres wypełnienia tych obowiązków przez Bank;
 • W związku z wewnętrznymi celami administracyjnymi, do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Banku stanowiących podstawę takiego przetwarzania;
 • W związku z marketingiem produktów i usług oferowanych przez Bank, do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie.

7. Przysługują Państwu następujące prawa:

 • Prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”;
 • Prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”;
 • Prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”;
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”;
 • Prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”;
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 „RODO”.

8. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO”;

9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uznają, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów „RODO”;

10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy z Bankiem. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.

11. W związku z podjęciem działań zmierzających do zawarcia umowy lub po jej zawarciu przetwarzanie danych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, a w konsekwencji wydawane decyzje mogą mieć charakter zautomatyzowany lub związany z profilowaniem. Takie sytuacje mogą mieć zastosowanie gdy:

 • Bank dokonuje oceny zdolności kredytowej w celu zawarcia umowy, gdzie ocena ta dokonywana jest na podstawie danych zadeklarowanych we wniosku kredytowym oraz informacji uzyskanych w toku dokonywania oceny (m.in. pobranych raportów z BIK oraz list zastrzeżeń) w oparciu o zdefiniowany zestaw reguł, które stanowią opisany i zatwierdzony przez Bank proces badania zdolności kredytowej. Konsekwencją przeprowadzonej oceny mogą być: zautomatyzowana zgoda na zawarcie umowy, zautomatyzowana odmowa zawarcia umowy lub wskazanie na konieczność podjęcia przez Bank decyzji indywidualnej.
  Powyższa sytuacja dotyczy Klientów zawierających z Bankiem Umowy kredytowe lub Umowy kart kredytowych;
 • Bank dokonuje oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, oceny takiej Bank dokonuje na podstawie danych zadeklarowanych w dokumentach przedstawianych przy składaniu dyspozycji lub zlecenia przeprowadzenia transakcji lub przy zawieraniu umowy (kryteria oceny: ekonomiczne, geograficzne, przedmiotowe, behawioralne). Konsekwencją dokonanej oceny może być automatyczne zakwalifikowanie do grupy ryzyka, a w konsekwencji do odmowy zawarcia umowy;
 • Bank zapobiega przestępstwom dokonywanym na szkodę banków, instytucji kredytowych, instytucji finansowych, instytucji pożyczkowych oraz podmiotów, o których mowa w ustawie o kredycie konsumenckim, i ich Klientów – czyli „fraudom”, w tym w celu budowania modeli umożliwiających identyfikację działań przestępczych.