Kredyty


Kredyt preferencyjny z dopłatami ARIMR

Kredyty preferencyjne oferowane są przez Bank w ramach następujących linii oznaczonych symbolami:

  • RR – kredyt na finansowanie inwestycji w rolnictwie i rybactwie śródlądowym,
  • Z – kredyt na finansowanie zakupu użytków rolnych,
  • PR – kredyt na finansowanie inwestycji w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz zakup akcji i udziałów,
  • K01/K02 – odpowiednio kredyt klęskowy inwestycyjny i kredyt klęskowy obrotowy na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę,
  • MRcsk – kredyt na finansowanie zakupu użytków rolnych przez młodych rolników.

 

Procedura ubiegania się o kredyt preferencyjny:

  • opracowanie planu inwestycji, z wyłączeniem kredytów z linii K02,
  • złożenie wniosku wraz z kompletem dokumentów wymaganych przez Bank w celu dokonania oceny zdolności kredytowej oraz oświadczeń wymaganych przez ARiMR.

 

Okres kredytowania, dla kredytów z linii:

  • RR, Z, PR: 15 lat,
  • K01 / K02: 4 lata od dnia wystąpienia szkody,
  • MRcsk: nie krótszy niż 5 lat.

Szczegółowe warunki udzielania kredytów preferencyjnych, w ramach poszczególnych linii, określa Załącznik A do Zarządzenia nr 12/2015 Prezesa ARiMR z dnia 12.03.2015 r. dostępny na stronie internetowej ARiMR.

Pliki do pobrania

bank spółdzielczy - zawsze blisko

Bank Spółdzielczy we Włoszczowie