O banku


Zasady Restrukturyzacji Kredytu

W przypadku, gdy Kredytobiorca nie dokona zapłaty zaległej kwoty kapitału i/lub odsetek,  w terminie do 30 dni kalendarzowych od wystąpienia opóźnienia, Bank wysyła upomnienie wzywające do zapłaty w nieprzekraczalnym terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania upomnienia.

W upomnieniu Bank informuje o możliwości złożenia przez Kredytobiorcę w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, wniosku o restrukturyzację zadłużenia, który umożliwia Kredytobiorcy restrukturyzację zadłużenia poprzez zmianę określonych w Umowie warunków lub terminów spłaty kredytu, na warunkach uzgodnionych przez Bank i Kredytobiorcę, jeżeli jest uzasadniona dokonaną przez Bank oceną sytuacji finansowej i gospodarczej Kredytobiorcy.

W związku z powyższym Bank ma prawo do wystąpienia o przedstawienie dokumentów niezbędnych do oceny sytuacji finansowej i gospodarczej Kredytobiorcy.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o restrukturyzację sporządzany jest bezpłatny Aneks do Umowy kredytu.

W przypadku odrzucenia wniosku Kredytobiorcy o restrukturyzację zadłużenia, Bank przekazuje Kredytobiorcy, bez zbędnej zwłoki, szczegółowe wyjaśnienia w formie pisemnej dotyczące przyczyny odrzucenia.

W przypadku, gdy zwłoka w spłacie zadłużenia trwa powyżej 60 dni kalendarzowych i Kredytobiorca nie złożył wniosku o restrukturyzację lub złożony wniosek został rozpatrzony negatywnie, Bank wysyła wezwanie do zapłaty pod rygorem wypowiedzenia Umowy kredytu.

bank spółdzielczy - zawsze blisko

Bank Spółdzielczy we Włoszczowie