O banku


Zasady Ładu Korporacyjnego

Struktura organizacyjna

Bank Spółdzielczy we Włoszczowie jest uczestnikiem zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

 

Zasady ładu korporacyjnego

Zarząd i Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego we Włoszczowie przyjmują i zobowiązują się stosować w zakresie swoich kompetencji Zasady Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym we Włoszczowie. Zasady wdrażają, z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru oraz specyfiki działalności Banku, a także jego możliwości technicznych i organizacyjnych, Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, przyjętych uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku (Dz.Urz. KNF poz. 17).

Bank Spółdzielczy we Włoszczowie informuje, że w dniu 10 czerwca 2015 r. Zebranie Przedstawicieli przyjęło do stosowania Zasady Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym we Włoszczowie.

Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego przeprowadzana jest corocznie przez Radę Nadzorczą i zawarta jest w sprawozdaniu z działalności Rady Nadzorczej.

Pliki do pobrania

bank spółdzielczy - zawsze blisko

Bank Spółdzielczy we Włoszczowie