Lokaty


Lokata – Korzystna

Jeśli pragniesz ulokować swoje oszczędności, które będą procentowały przy zmiennym oprocentowaniu, wybierz lokatę “Korzystną” w Banku Spółdzielczym we Włoszczowie.

  • okres przetrzymania 6 i 12 miesięcy,
  • wpłata minimalna 1000 zł,
  • oprocentowanie wg zmiennej stopy procentowej. Wysokość oprocentowania ustalana jest jako stawka obowiązującej na dzień otwarcia lokaty stopy redyskonta weksli NBP skorygowana
  • stałym współczynnikiem ustalonym dla danego okresu zadeklarowania i kwoty lokaty. Oprocentowanie lokaty ulega zmianie każdorazowo w dniu zmiany stawki redyskonta weksli NBP,
  • wkład wnoszony jednorazowo, bez możliwości dopłat,
  • każda wypłata środków z zadeklarowanej lokaty powoduje jej likwidację,
  • odsetki dopisywane są do rachunku lokaty po każdym okresie zadeklarowanym,
  • dopisane odsetki można pobrać w następnym zadeklarowanym okresie, bez konieczności likwidacji lokaty,
  • odsetki nie pobrane w następnym okresie zadeklarowanym stają się kapitałem i podlegają oprocentowaniu właściwemu dla lokaty,
  • odnowienie lokaty następuje na powyższych warunkach.

Pliki do pobrania

bank spółdzielczy - zawsze blisko

Bank Spółdzielczy we Włoszczowie