Informacja o trybie zgłaszania reklamacji


Informacja o trybie zgłaszania reklamacji

1. Reklamacja może zostać złożona w Centrali Banku Spółdzielczego we Włoszczowie, adres 29-100 Włoszczowa, ul. Partyzantów 5, w każdym z Oddziałów Banku oraz w każdej innej placówce Banku obsługującej klientów. Wykaz placówek Banku oraz ich adresy znajdują się na stronie internetowej Banku Spółdzielczego we Włoszczowie bs-wloszczowa.com.pl. .

2. Reklamacja może zostać złożona w następujący sposób:

1) W formie pisemnej – osobiście albo przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe;

2) Ustnie – telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty Klienta w placówce Banku;

3) W formie elektronicznej – na adres: bank@bs-wloszczowa.com.pl

3. Bank rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, :

1) dla reklamacji w zakresie praw i obowiązków wynikających z ustawy o usługach płatniczych w terminie nie późniejszym niż 15  dni roboczych od jej otrzymania. W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 15 dni roboczych z uwagi na złożoność sprawy, Bank poinformuje o tym na piśmie Posiadacza rachunku/ Użytkownika karty, wskazując przyczynę opóźnienia i okoliczności, które musza zostać ustalone dla rozpatrzenia reklamacji oraz przewidywany termin jej rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi, który nie może być dłuższy niż 35 dni roboczych od dnia złożenia reklamacji.

2) dla pozostałych reklamacji (związanych ze świadczeniem usług innych niż wymienione w ust 3 pkt 1) w terminie nie późniejszym niż 30 dni od jej otrzymania. W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 30 dni z uwagi na złożoność sprawy, Bank poinformuje o tym na piśmie Posiadacza rachunku/ Użytkownika karty, wskazując przyczynę opóźnienia i okoliczności, które musza zostać ustalone dla rozpatrzenia reklamacji oraz  przewidywany termin jej rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi, który nie może być dłuższy niż 60 dni  od dnia złożenia reklamacji.

4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Posiadacz rachunku zostanie poinformowany przez Bank pisemnie, w postaci papierowej lub pocztą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że odpowiedź w formie elektronicznej może być dostarczona wyłącznie na wniosek Klienta i na wskazany przez niego adres e-mail.

5. W przypadku odmowy uznania reklamacji przez Bank Posiadacz rachunku ma prawo:

1) odwołać się do Zarządu Banku, a jeżeli reklamację rozpatrywał Zarząd, do Rady Nadzorczej Banku, od stanowiska zawartego w odpowiedzi na reklamację, w terminie 30 dni od daty otrzymania odpowiedzi,

2) skorzystać z Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego w przypadkach roszczeń określonych w Regulaminie Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego, dostępnym na stronie internetowej Związku Banków Polskich – podmiotem uprawnionym do prowadzenia takiego postępowania jest Arbiter Bankowy przy Związku Banków Polskich, zaś zasady rozpoznawania sporów określone są na stronie internetowej www.zbp.pl,

3) wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym – podmiotem uprawnionym do prowadzenia takiego postępowania jest Rzecznik Finansowy, zaś zasady rozpoznawania sporów określone są na stronie internetowej www.rf.gov.pl,

4) wystąpić z powództwem do właściwego miejscowo sądu powszechnego.

Właściwym dla Banku organem nadzoru w sprawach ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Organem nadzoru nad działalnością Banku jest Komisja Nadzoru Finansowego.

bank spółdzielczy - zawsze blisko

Bank Spółdzielczy we Włoszczowie