Rachunki


Rachunek Bieżący

Rachunek bieżący umożliwia:

 • gromadzenie środków pieniężnych,
 • prowadzenie rachunku bieżącego wyłącznie w PLN,
 • przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych krajowych i zagranicznych,
 • zlecanie Bankowi regulowania jednorazowych lub okresowych zobowiązań i płatności wobec osób trzecich,
 • uzyskanie i korzystanie z kredytu w rachunku bieżącym,
 • korzystanie z bankowości internetowej,
 • udzielenie gwarancji i poręczeń,
 • korzystanie z karty płatniczej VISA BUSINESS DEBETOWA
 • przelewanie środków na rachunki oszczędnościowych wkładów terminowych oferowanych przez Bank,
 • otrzymanie informacji o zmianie salda z wykorzystaniem SMS lub telefonicznie po podaniu ustalonego w umowie hasła,
 • możliwość otwarcia rachunku pomocniczego.

Korzyści rachunku bieżącego:

 • niska opłata za prowadzenie rachunku,
 • szybka realizacja dyspozycji (dyspozycje złożone do godziny określonej w Umowie bank wykonuje w tym samym dniu, dyspozycje złożone później – następnego dnia roboczego),
 • łatwy dostęp do środków poprzez Internet, sieć placówek oraz bankomatów,
 • możliwość uzyskania informacji o stanie środków oraz dokonanych operacjach bankowych przez telefon,
 • prowadzenie rozliczeń bezgotówkowych z kontrahentami,
 • możliwość ustanowienia pełnomocnika do rachunku,
 • możliwość skorzystania z kredytu w rachunku bieżącym,
 • możliwość lokowania nadwyżek finansowych na lokatach,
 • dostęp do usług powiązanych, zlecenia stałe, polecenia zapłaty.

Otwarcie rachunku:
Otwarcie rachunku bankowego następuje po przedłożeniu odpowiednich dokumentów w zależności od jego statusu prawnego, wypełnieniu i złożeniu karty wzorów podpisów oraz podpisaniu umowy pomiędzy Bankiem, a osobą występującą o jego otwarcie

Wykaz dokumentów wymaganych do otwarcia rachunku bankowego:

1. Spółdzielnie:

 • aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego,
 • statut,
 • nominacje lub pełnomocnictwa osób uprawnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych jednostki, o ile dane te nie wynikają z rejestru.

2. Spółki prawa handlowego:

 • aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego,
 • umowa spółki lub statut,
 • nominacje lub pełnomocnictwa osób uprawnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych jednostki, o ile dane te nie wynikają z rejestru.

3. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „w organizacji”:

 • umowa spółki w formie aktu notarialnego,
 • jednomyślna uchwała wspólników o powołaniu pełnomocnika, jeżeli spółka nie posiada zarządu (art.161 ksh),
 • kopia wniosku o wpis do rejestru sądowego z potwierdzeniem złożenia go w Sądzie Rejestrowym (do czasu zgłoszenia spółki do sądu rejestrowego nie jest wymagana kopia wniosku o wpis).

4. Spółka akcyjna „w organizacji”:

 • akt notarialny o:
  • zawiązaniu spółki oraz
  • objęciu akcji,

może być przedłożony jeden akt notarialny o zawiązaniu spółki oraz objęciu akcji,

 • dokument świadczący o umocowaniu do działania w imieniu spółki (wszyscy założyciele, zarząd, pełnomocnik ustanowiony jednomyślną uchwałą założycieli – art. 323 ksh),
 • kopia wniosku o wpis spółki do rejestru sądowego z potwierdzeniem złożenia go w Sądzie Rejestrowym:
  • do czasu zgłoszenia spółki do sądu rejestrowego nie jest wymagana kopia wniosku o wpis,
  • data złożenia wniosku w Sądzie nie może przekroczyć 6 miesięcy od daty zawarcia umowy spółki.

5. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz wspólnicy spółek cywilnych:

 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub potwierdzenie rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) (dotyczy Klientów, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą po 01.07.2011 r.). W takim przypadku należy dokonać weryfikacji danych na stronie www.ceidg.gov.pl,
 • umowa spółki (rejestracja w Urzędzie Skarbowym) – w przypadku spółki cywilnej,
 • pełnomocnictwa osób uprawnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych spółki cywilnej lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, o ile dane te nie wynikają z wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

6. Prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek wymagającą zezwolenia lub koncesji:
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub potwierdzenie rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) (dotyczy Klientów, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą po 01.07.2011 r.). W takim przypadku należy dokonać weryfikacji danych na stronie www.ceidg.gov.pl,
zezwolenie lub koncesja na prowadzenie określonej działalności,
dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych.

7. Prowadzenie działalności gospodarczej, która nie podlega zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej (m.in. rolnicy indywidualni): dokonujący działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów (art. 3 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. Dz.U. Nr 173, poz.1807 z późn. zm.).

 • oświadczenie o prowadzeniu działalności rolniczej i sposobie rozliczania podatku VAT,
 • aktualny nakaz płatniczy.

8. Zakłady opieki zdrowotnej oraz lekarze prowadzący praktyki lekarskie:

 • Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (od 01/01.1990 r. – po obowiązkowym przekształceniu z publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzone przez ministra lub centralny organ administracji rządowej, przez wojewodę (w przypadkach określonych w Ustawie o inspekcji sanitarnej), jednostkę samorządu terytorialnego, przez państwową uczelnię medyczna lub uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczna-badawczą w dziedzinie nauk medycznych, kościół lub związek wyznaniowy, pracodawcę, fundację, związek zawodowy, samorząd zawodowy lub stowarzyszenie, inną krajową albo zagraniczną osobę prawną lub osobę fizyczną, spółką niemającą osobowości prawnej:
  • aktualny wyciąg z KRS,
  • statut,
  • dokumenty wskazujące osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych.
 • Zakłady opieki zdrowotnej inne niż wyżej wymienione:
  • wypis z rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez wojewodę lub ministra zdrowia i opieki społecznej,
   statut,
  • dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych.

9. Fundacje:

 • aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub zezwolenie właściwego ministra – w przypadku przedstawicielstwa utworzonego przez fundacje zagraniczne,
 • akt notarialny o ustanowieniu fundacji,
 • statut fundacji,
 • uchwała o powołaniu osób uprawnionych do składania w jej imieniu oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych, o ile dane te nie wynikają z rejestru.

10. Stowarzyszenia i związki stowarzyszeń:

 • aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego,
 • statut stowarzyszenia,
 • dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych.

11. Stowarzyszenia zwykłe:

 • odpis powiadomienia właściwego organu nadzorującego o utworzeniu stowarzyszenia zwykłego (zgodnie z Ustawą o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 r., Nr 20 poz. 104), jeżeli w ciągu 30 dnia uzyskania informacji o założeniu stowarzyszenia zwykłego nie zakazano jego działalności, stowarzyszenie może rozpocząć swoją działalność; a zatem z przedłożonego odpisu powiadomienia powinien wynikać upływ odpowiedniego terminu),
 • regulamin działalności,
 • dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych.

12. Organizacje społeczne, organizacje pożytku publicznego:

 • statut organizacji lub w przypadku ogłoszenia statutu w Dzienniku Ustaw bądź Monitorze Polskim wskazanie jego daty, numeru i pozycji,
  (jeżeli z wnioskiem o otwarcie rachunku występuje jednostka wchodząca w skład jednostki nadrzędnej, składa statut jednostki nadrzędnej, z którego powinna wynikać jej przynależność do organizacji oraz fakt, że może samodzielnie otworzyć rachunek),
 • odpis z rejestru lub ewidencji bądź odpowiednie zezwolenie, jeżeli takie jest niezbędne (wymagane przepisami prawa) do utworzenia danej organizacji,
 • dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych, (o ile dane te nie wynikają z rejestru).

13. Związki zawodowe i organizacje pracodawców (związków, federacji, konfederacji):

 • aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego,
 • statut potwierdzony przez sąd za zgodność z przepisami prawa,
 • dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych,
 • w przypadku zakładowych organizacji związkowych wchodzących w skład ogólnokrajowych organizacji związkowych – poświadczenie jednostki nadrzędnej na karcie wzorów podpisów o upoważnieniu osób do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych, potwierdzone przez Bank prowadzący rachunek bieżący jednostki nadrzędnej.

14. Jednostki organizacyjne Kościoła Katolickiego istniejące przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP Dz.U. z 1989 r., Nr 29, poz.154):

 • aktualny wyciąg z wykazu jednostek kościelnych i duchowieństwa (schematyzmu diecezjalnego) lub ankiety statystycznej zakonu (prowincji zakonnej) lub decyzja właściwego organu administracji o nie zgłoszeniu zastrzeżeń przeciwko utworzeniu parafii,
 • nominacje lub powołania przez władzę kościelną osób uprawnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych jednostki.

15. Jednostki organizacyjne Kościoła Katolickiego powstałe po dniu wejścia w życie ustawy wymienionej w pkt. 21.

 • odpis powiadomienia właściwego organu administracji państwowej o ich utworzeniu przez władzę kościelną z umieszczonym na nim potwierdzeniem odbioru lub pismo ze wskazaniem numeru, pozycji i daty Dziennika Ustaw – w przypadku, gdy jednostka ta uzyskała osobowości prawną w drodze rozporządzenia Prezesa rady Ministrów,
 • nominacje lub powołania przez władze kościelne osób uprawnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych jednostki,
 • zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego.

16. Jednostki organizacyjne pozostałych Kościołów i związków wyznaniowych:

 • aktualny wyciąg z rejestru Kościołów i innych związków wyznaniowych prowadzonego przez Urząd Rady Ministrów lub organ administracji państwowej stopnia wojewódzkiego,
 • nominacje lub powołania przez władze kościelne osób uprawnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych jednostki.

17. Stowarzyszenia Katolickie:

 • aktualny wyciąg z rejestru stowarzyszeń,
 • statut,
 • nominacje lub pełnomocnictwa osób uprawnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych stowarzyszenia.

18. Szkolnictwo:

 • Szkoły publiczne:
  • akt założycielski, do którego dołączony powinien być statut oraz potwierdzenie jego przesłania właściwemu kuratorowi oświaty,
  • w przypadku szkoły publicznej zakładanej przez osobę fizyczną lub prawną – zezwolenie właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego, a w przypadku szkół artystycznych – ministra właściwego do spraw kultury,
  • dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych,
 • Szkoły niepubliczne:
  • zaświadczenie o wpisie do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek,
  • statut szkoły,
  • dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych,
  • zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego.

19. Wspólnoty mieszkaniowe:

 • dokument potwierdzający powołanie Wspólnoty Mieszkaniowej oraz sposób jej reprezentowania, tj.:
  • umowa o ustanowieniu odrębnej własności lokali (wymagana forma aktu notarialnego) – jeżeli Zarząd został ustanowiony w tej umowie lub
  • umowa o zarządzanie nieruchomością wspólną, lub
  • uchwała o wyborze/zmianie Zarządu i sposobie zarządzania nieruchomością wspólną o ile Zarząd jest wybierany spośród członków Wspólnoty (zmiana sposobu zarządu nieruchomością wspólną następuje na podstawie uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej w formie aktu notarialnego),
 • uchwała Wspólnoty Mieszkaniowej o wyborze Banku przeprowadzającego rozliczenia pieniężne – dotyczy Wspólnot Mieszkaniowych o liczbie lokali nie większej niż 7,
 • uchwała Wspólnoty Mieszkaniowej o sposobie dysponowania środkami pieniężnymi znajdującymi się rachunkach rozliczeniowych w Banku – fakultatywnie,
 • pełnomocnictwa osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych,
 • inne uzgodnione dokumenty.

20. Jednostki samorządu terytorialnego:

 • statut lub wyciąg ze statutu,
 • regulamin organizacyjny gminy, która określa organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy w drodze zarządzenia, w tym sposób prowadzenia spraw gminy w przypadku nieobecności wójta/burmistrza/prezydenta,
 • dokumenty o wyborze organu wykonawczego JST,
 • uchwałę o powołaniu skarbnika/głównego księgowego, potwierdzającą umocowanie przez radę/sejmik, skarbnika/głównego księgowego jednostki samorządu terytorialnego, między innymi do czynności, która jest kontrasygnata:
  • oświadczenie woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo wójt albo działający na podstawie jego upoważnienia zastępca wójta samodzielnie albo wraz z inna upoważnioną przez wójta osobą,
  • oświadczenie woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu składają dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu i osoba upoważniona przez zarząd.

Ponadto wnioskodawca winien dołączyć również:

 • zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej REGON (opcjonalnie),
 • zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP,
 • inne dokumenty, jeżeli obowiązek taki wynika z odrębnych przepisów.

Jak założyć rachunek?

 • wystarczy przedłożyć w banku wymagane dokumenty i podpisać umowę o prowadzenie rachunków bankowych.
 • w naszych placówkach czeka na Państwa sztab miłych ludzi, którzy przygotują niezbędne dokumenty. Zajmie to tylko chwilę, ponieważ wszelkie formalności ograniczyliśmy do minimum.

Proste? Zapraszamy do placówek Banku Spółdzielczego we Włoszczowie.

Oprocentowanie, opłaty i prowizje

 • Oprocentowanie środków na rachunku bieżącym: 0,04%
 • Otwarcie rachunku: bezpłatnie
 • Prowadzenie rachunku bieżącego: 0,00 zł* (*opłata nie pobierana przez pierwsze 12 miesięcy od daty otwarcia rachunku dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą))
 • Przelew wewnętrzny – bezpłatnie
 • Przelew wyjściowy papierowy: 3,00 zł/szt.
 • Przelew wyjściowy internetowy: 1,50 zł/szt.

Za czynności związane z dokonywaniem operacji na rachunkach Bank pobiera opłaty i prowizje zgodnie z aktualnie obowiązującą Taryfą prowizji i opłat bankowych dla Klientów instytucjonalnych.

bank spółdzielczy - zawsze blisko

Bank Spółdzielczy we Włoszczowie