O banku


Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że depozyty gromadzone w Banku Spółdzielczym we Włoszczowie
ul. Partyzantów 5, 29-100 Włoszczowa są objęte systemem gwarantowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (zwany dalej BFG), powołanym ustawą z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711 z późn. zm.)

 

Wysokość gwarancji
Gwarancjami BFG w 100% objęte są depozyty zgromadzone w Banku przez jednego deponenta, według stanu na dzień zawieszenia działalności Banku, do wysokości równowartości w złotych 100 000,00 euro, obliczanej według kursu średniego NBP z dnia postanowienia o ogłoszenia upadłości Banku.

 

Zasady obliczania kwoty gwarantowanej
Środki pieniężne zgromadzone w Banku traktowane są jako jeden depozyt, niezależnie od tego na ilu rachunkach deponent je zgromadził (np. posiada rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, rachunek bieżący oraz terminową lokatę oszczędnościową). W przypadku rachunków bankowych prowadzonych dla spółki cywilnej, jawnej lub komandytowej – deponentem jest ta spółka. W przypadku rachunków wspólnych każdemu ze współposiadaczy rachunku przysługuje odrębna kwota gwarantowana w wysokości równowartości 100 000,00 euro. Oprócz środków pieniężnych zgromadzonych na wszystkich imiennych rachunkach bankowych deponenta, wraz z należnymi odsetkami naliczonymi do dnia upadłości banku, w ramach limitu gwarancji gwarantowane są także:

 • należności wynikające z innych czynności bankowych, potwierdzone imiennymi dokumentami wystawionymi przez Bank (m.in. przeprowadzanie rozliczeń bankowych, udzielanie gwarancji bankowych),
 • należności z tytułu dyspozycji na wypadek śmierci oraz z tytułu kwot wydatkowanych na koszty pogrzebu posiadacza rachunku, o ile należności te stały się wymagalne przed dniem zawieszenia działalności Banku.

 

Gwarancjom BFG podlegają środki pieniężne w walucie polskiej i walutach obcych zgromadzone przez następujących deponentów:

 • osoby fizyczne,
 • szkolne kasy oszczędności i pracownicze kasy zapomogowo–pożyczkowe,
 • osoby prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego,
 • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną.

 

Gwarancjami BFG nie są objęte środki zdeponowane przez następujące jednostki:

 • Skarb Państwa i jego jednostki organizacyjne (np. centralna i terenowa administracja rządowa, policja, wojsko, państwowa straż pożarna),
 • banki,
 • podmioty działające na podstawie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (np. biura maklerskie, Giełda Papierów Wartościowych SA, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA),
 • podmioty działające na podstawie ustawy o działalności ubezpieczeniowej (zakłady ubezpieczeń i reasekuracji, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny),
 • podmioty działające na podstawie ustawy o Narodowych Funduszach Inwestycyjnych i ich prywatyzacji (narodowe fundusze inwestycyjne),
 • podmioty działające na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych (fundusze i towarzystwa inwestycyjne),
 • podmioty działające na podstawie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (fundusze i towarzystwa emerytalne),
 • jednostki organizacyjne, które zgodnie z ustawą o rachunkowości nie są uprawnione do sporządzania uproszczonego bilansu oraz rachunku zysków i strat (tj. spełniających dwa z trzech następujących warunków: ponad 50 osób zatrudnionych, średnioroczne aktywa powyżej 2 mln EUR, przychód netto powyżej 4 mln EUR),
 • członków zarządu i rady nadzorczej Banku oraz osób pełniących w tym Banku funkcje dyrektorów i zastępów dyrektorów departamentów, jak również dyrektorów i zastępców dyrektorów oddziałów. Gwarancjami BFG nie są objęte także produkty, w przypadku których Bank jedynie pośredniczy w ich sprzedaży, jak np.: jednostki funduszy inwestycyjnych, polisy ubezpieczeniowe, obligacje skarbowe.

bank spółdzielczy - zawsze blisko

Bank Spółdzielczy we Włoszczowie