Aktualności


Komunikat Zarządu BS Włoszczowa

01.07.2017

KOMUNIKAT Banku Spółdzielczego we Włoszczowie dla klientów indywidualnych

– Minimalne kwoty w obrocie oszczędnościowym
1. Minimalna kwota pierwszej wpłaty na książeczki oszczędnościowe a’vista – 100 zł.
2. Minimalna kwota wkładu pozostająca na książeczce a’vista – 20 zł
3. Poziom salda na rachunku oszczędnościowym a’vista, poniżej którego przy
równoczesnym braku obrotów przez okres 2 lat rachunek ulega rozwiązaniu – 100 zł.
4. Minimalne kwoty wpłat na terminowe lokaty oszczędnościowe:
a) lokata „profit” – 200 zł.
b) lokata „dopłata”, – pierwsza wpłata – 200 zł, dopłata – 100 zł.
c) lokata „systematyczna” – pierwsza wpłata 50 zł, dopłata 20 zł.
d) inne, niż określone w pkt. a) – c), rodzaje lokat– 1000 zł.
5. Za czynności dokonywane w ramach zwykłego zarządu uważa się wypłaty z rachunku osoby małoletniej, nie przekraczające w okresach miesięcznych kwoty równej
przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku określonych dla minionego roku kalendarzowego. W roku 2014 kwota ta wynosi 3.783,46zł. i obowiązuje do czasu wydania nowego Komunikatu.

– Terminowe lokaty oszczędnościowe – aktualna oferta produktowa
Bank prowadzi następujące rodzaje terminowych lokat oszczędnościowych:
1. Lokaty „Profit” z okresem przetrzymania 1,2,3,4 i 6 miesięcy:

 • wpłata minimalna 200 zł
 • oprocentowanie wg stałej stopy procentowej,
 • wkład wnoszony jednorazowo, bez możliwości dopłat,
 • każda wypłata środków z zadeklarowanej lokaty powoduje jej likwidację,
 • odsetki dopisywane są do rachunku lokaty po każdym okresie zadeklarowanym,
 • dopisane odsetki można pobrać w następnym zadeklarowanym okresie, bez konieczności likwidacji lokaty,
 • odsetki nie pobrane w następnym okresie zadeklarowanym stają się kapitałem i podlegają oprocentowaniu właściwemu dla lokaty,
 • odnowienie lokaty następuje na powyższych warunkach z oprocentowaniem obowiązującym w pierwszym dniu odnowienia lokaty.

2. Lokaty „Korzystna ” z okresem przetrzymania 6 m-cy i 12m-cy:

 • wpłata minimalna 1000 zł.
 • oprocentowanie wg zmiennej stopy procentowej. Wysokość oprocentowania ustalana jest jako stawka obowiązującej na dzień otwarcia lokaty stopy redyskonta weksli NBP skorygowana stałym współczynnikiem ustalonym dla danego okresu zadeklarowania i kwoty lokaty. Oprocentowanie lokaty ulega zmianie każdorazowo w dniu zmiany stawki redyskonta weksli NBP.
 • wkład wnoszony jednorazowo, bez możliwości dopłat,
 • każda wypłata środków z zadeklarowanej lokaty powoduje jej likwidację,
 • odsetki dopisywane są do rachunku lokaty po każdym okresie zadeklarowanym,
 • dopisane odsetki można pobrać w następnym zadeklarowanym okresie, bez konieczności likwidacji lokaty,
 • odsetki nie pobrane w następnym okresie zadeklarowanym stają się kapitałem i podlegają oprocentowaniu właściwemu dla lokaty,
 • odnowienie lokaty następuje na powyższych warunkach.

3. Lokaty „Dopłata” z okresem przetrzymania 6 m-cy i 12 m-cy:

 • wpłata minimalna 200 zł,
 • oprocentowanie wg zmiennej stopy procentowej. Wysokość oprocentowania ustalana jest jako stawka obowiązującej na dzień otwarcia lokaty stopy redyskonta weksli NBP skorygowana stałym współczynnikiem ustalonym dla danego okresu zadeklarowania. Oprocentowanie lokaty ulega zmianie każdorazowo w dniu zmiany stawki redyskonta weksli NBP.
 • istnieje możliwość wnoszenia dopłat do rachunku w dowolnym czasie trwania lokaty,
 • dopłata nie może być niższa niż 100 zł,
 • w okresie zadeklarowanym mogą być dokonywane wypłaty, bez likwidacji lokaty (z zastrzeżeniem, że minimalne saldo pozostające na lokacie nie może być niższe niż 20 zł.), za odpłatnością określoną w Taryfie prowizji i opłat,
 • odsetki naliczane są od sald na rachunku i dopisywane są do lokaty po każdym okresie zadeklarowanym,
 • odnowienie lokaty następuje na powyższych warunkach.

4. Lokaty „Systematyczne” z okresem przetrzymania 12, 24, i 36 m-cy:

 • wpłata minimalna 50zł,
 • oprocentowanie wg zmiennej stopy procentowej. Wysokość oprocentowania ustalana jest jako stawka obowiązującej na dzień otwarcia lokaty stopy redyskonta weksli NBP skorygowana stałym współczynnikiem ustalonym dla danego okresu zadeklarowania. Oprocentowanie lokaty ulega zmianie każdorazowo w dniu zmiany stawki redyskonta weksli NBP.
 • w czasie trwania lokaty co miesiąc muszą być wnoszone systematyczne wpłaty,
 • dopłata nie może być niższa niż 20 zł,
 • jeśli w okresie deklarowanym nie będzie spełniony warunek dokonywania wpłat, w kwocie nie niższej od minimalnej, oprocentowanie ulega obniżeniu za cały okres do wysokości określonej dla lokat zerwanych,
 • nie ma możliwości dokonywania wypłat z rachunku lokaty w czasie trwania lokaty,
 • odsetki naliczane są od sald na rachunku i dopisywane do lokaty po każdym okresie zadeklarowanym,
 • dopisane odsetki można pobrać w następnym zadeklarowanym okresie, bez konieczności likwidacji lokaty,
 • na lokatę można przenosić środki z ROR, na podstawie złożonej dyspozycji Zlecenia stałego lub dyspozycji ustnej,
 • odnowienie lokaty następuje na powyższych warunkach.

– Indywidualne Konto Emerytalne

 1. Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku oszczędnościowym IKE jest zmienne i wynosi 0,95 stopy redyskonta weksli NBP. Wysokość oprocentowania ulega zmianie
  każdorazowo w dacie zmiany stawki redyskonta weksli NBP. Wysokość aktualnej stawki redyskonta weksli NBP jest dostępna w Banku oraz na stronie internetowej NBP. Na dzień 01.01.2016r. stawka redyskonta weksli NBP wynosi – 1,75% , a oprocentowanie środków na IKE – 1,66%.
 2. Maksymalna kwota środków wpłacana w danym roku kalendarzowym (z wyjątkiem wpłaty przyjętej jako wypłata transferowa), do której przysługuje zwolnienie podatkowe i oprocentowanie określone w pkt.1) wynosi w 2016r. – 12.165,00 zł. (M.P. 2015 poz. 1266),
 3. Minimalna kwota wpłat w okresie 6-miesięcznym wynosi 300,00 zł.
 4. Minimalna kwota środków na rachunku – Indywidualnym Koncie Emerytalnym wynosi 100,00 zł.

Pliki do pobrania

bank spółdzielczy - zawsze blisko

Bank Spółdzielczy we Włoszczowie