Aktualności


Program 500+ w systemie eBankNet

1. „O Programie”

Opis Programu
Program Rodzina 500+ to systemowe wsparcie polskich rodzin. Zgodnie z programem, z pomocy państwa w wychowaniu dzieci skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia. Rodzina z dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie dziecko niezależnie od dochodu. W przypadku rodzin z przeciętnym miesięcznym dochodem poniżej 800 zł netto na osobę rodzina otrzyma wsparcie także na pierwsze dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia (pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia).
Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto.

Rola Banku
– Bank Spółdzielczy we Włoszczowie umożliwi Ci złożenie Wniosku Rodzina 500+ online w systemie eBankNet. W odpowiedniej sekcji Zarządzanie / 500 + dedykowanej specjalnie dla powyższego Programu. Złożenie wniosku w Placówce Banku lub za pośrednictwem telefonu nie będzie możliwe.
– Wysłany Wniosek Rodzina 500+ możesz pobrać tylko raz, od razu po jego wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania.
Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ prowadzący w gminie, po tym jak wniosek zostanie przekazany do tego Organu. Wniosek oraz załączniki są usuwane z serwerów Banku bezpowrotnie po wysłaniu do systemu informatycznego Emp@tia.

Proces otrzymania świadczenia
– Na stronie ebank.bs-wloszczowa.com.pl wypełniasz Wniosek Rodzina 500+ online w systemie.
– Emp@tia, Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego: na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymujesz z systemy Emp@tia Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) swojego wniosku.
– Organ prowadzący w gminie, np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: po rozpatrzeniu wniosku i przyznaniu w formie decyzji administracyjnej świadczenia wychowawczego, otrzymujesz co miesiąc wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach Programu Rodzina 500+.
– Informacje o programie Rodzina 500+ są dostępne na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (link) http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/rodzina-500-plus/art,7766,e-rodzina-500-plus.html

2. „Jak wypełnić Wniosek Rodzina 500+ w systemie eBankNet”

– Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ znajdziesz po zalogowaniu się do systemu bankowości internetowej elektronicznej eBankNet.
– Wniosek składasz w swoim imieniu, logując się do systemu eBankNet
Nie masz możliwości złożenia wniosku w imieniu innej osoby.
– Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z Informacjami o programie Rodzina 500+ na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (link), instrukcją (link).
– Jeżeli do wniosku załączasz wymagane dokumenty, to przygotuj wcześniej ich skany (dopuszczalne formaty załączników: PNG, JPG lub PDF).
– Jeżeli wypełniasz Wniosek Rodzina 500+ także na pierwsze dziecko (pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne w rodzinie dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia), przygotuj skany oświadczeń o dochodach wszystkich członków rodziny. Pamiętaj: jeżeli jedyną osobą osiągającą dochody, o których mowa w zał. 2,3 i 4 jest Wnioskodawca, wniosek można złożyć bez załączania skanów oświadczeń pozostałych członków rodziny.
– W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących wypełnienia wniosku, zapoznaj się z Informacjami o programie Rodzina 500+ na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (link) lub skontaktuj się z Organem prowadzącym w gminie, np. MOPS, który będzie rozpatrywał wniosek i na jego podstawie rozstrzygał, czy przysługuje świadczenie wychowawcze.
– Informacje dotyczące statusu prezentowanego w potwierdzeniu wysłania wniosku:
– „Przetwarzany” – trwa przesyłanie wniosku do systemu Emp@tia.
– „Dostarczony” – wniosek został przesłany do systemu Emp@tia.
– „Błąd dostarczenia” – wniosek nie został dostarczony do systemu Emp@tia.

Wyślij wniosek jeszcze raz.

– Informacje dotyczące załączników:
– Maksymalna liczba załączników: 7 sztuk.
– Maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 500 KB.
– Maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5MB.
– Nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku.
– Formaty załączników: PNG, JPG lub PDF.

3. „Obsługa wniosku”

1.Wypełniasz Wniosek Rodzina 500+ online w systemie eBankNet w zakładce Zarządzanie / 500 +.
Krok 1: Jeżeli wypełniasz Wniosek Rodzina 500+ także na pierwsze dziecko (pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia), przygotuj skany oświadczeń o dochodach wszystkich członków rodziny oraz pozostałych wymaganych oświadczeń. Pamiętaj: jeżeli jedyną osobą osiągającą dochody, o których mowa w zał. 2,3 i 4 jest Wnioskodawca, wniosek można złożyć bez załączania skanów oświadczeń o dochodach pozostałych członków rodziny.
Krok 2: Zaloguj się do systemu eBankNetu i przejdź do Zarządzanie / 500 +/Wypełnij wniosek 500+ .
Część pól zostanie wypełniona automatycznie na podstawie danych z systemu eBankNet., np. imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania czy rachunek bankowy, na który będą trafiać środki. Zmień dane w razie potrzeby.
Krok 3: Wysłany wniosek możesz pobrać tylko raz, od razu po jego wypełnieniu.
Krok 4: Obsługa wniosku przez Bank jest zakończona. Twój wniosek zostaje przekierowany do państwowego systemu informatycznego Emp@tia.

Pamiętaj:

– Jeśli Twojej gminy nie ma na liście w systemie eBankNet złóż Wniosek Rodzina 500+ osobiście w urzędzie miasta/gminy właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania lub online w systemie eBankNet w późniejszym terminie. Brak gminy na liście w systemie eBankNet oznacza, że gmina ta nie została jeszcze podłączona do Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego utworzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W przypadku pytań dotyczących terminu przyłączenia przypisanego Ci Organu gminy do wspomnianego systemu, skontaktuj się z osobiście lub telefonicznie z urzędem miasta/gminy.
– Czas trwania sesji online w systemie eBankNet ze względów bezpieczeństwa jest ograniczony. Jeżeli przerwiesz wypełnianie wniosku na czas 10 min nastąpi wylogowanie z systemu eBankNet a zmiany wprowadzone we wniosku nie zostaną zapisane.
– Poprawnie wypełniony wniosek online w systemie eBankNet będzie podpisany Twoim imieniem, nazwiskiem oraz numerem PESEL.
– Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane z systemu Emp@tia na adres e-mail podany we wniosku – zwróć uwagę na jego poprawność.
– W potwierdzeniu złożenia wniosku zawarte są wszystkie informacje potrzebne do wyjaśnienia ewentualnych pytań lub wątpliwości związanych z obsługą wniosku przez system informatyczny Emp@tia lub wskazany przez Ciebie Organ prowadzący w gminie postępowanie w sprawie świadczenia.
– Po dostarczeniu wszystkich danych do systemu informatycznego Emp@tia, Bank bezpowrotnie usuwa wszystkie podane we wniosku informacje. Rola Banku Spółdzielczego we Włoszczowie w tym procesie polega na udostępnieniu i wysłaniu wniosku poprzez system eBankNet do Organu prowadzącego w gminie.
– Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ gminy prowadzący postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego Rodzina 500+.

2. Emp@tia, system informatyczny dla służb zabezpieczenia społecznego: na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymujesz od systemu Emp@tia, Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) swojego wniosku
– Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) jest dla Ciebie potwierdzeniem, że złożony wniosek został prawidłowo przekazany do obsługi przez wybrany Organ prowadzący w gminie.
– Adres e-mail, z którego zostanie przesłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) to: upo500plus@mrpips.gov.pl.
– Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane na podany adres e-mail w ciągu 24 godzin od wypełnienia i wysłania wniosku w systemie eBankNet
– Jeżeli w potwierdzeniu wysłania wniosku udostępnionym przez Bank w systemie eBankNet, wniosek ma status „Dostarczony”, ale na wskazany we wniosku adres e-mail nie zostało wysłane UPO, skontaktuj się ze wskazanym we wniosku Organem prowadzącym w gminie.

3. Organ prowadzący w gminie, np. MOPS: po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, tj. po przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej, Organ prowadzący w gminie będzie, co miesiąc, wypłacać świadczenie wychowawcze w ramach Programu Rodzina 500+.
– Jeżeli na wskazany we wniosku adres e-mail zostało wysłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) i chcesz sprawdzić dalszy status swojego wniosku, skontaktuj się bezpośrednio z wybranym Organem gminy prowadzącym postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego.
– Po przekazaniu wypełnionego Wniosku Rodzina 500+ do Organu prowadzącego w gminie, ewentualne dodatkowe działania związane z obsługą wniosku będą załatwiane przez ten Organ w sposób tradycyjny, czyli w formie pisemnej.

4. „Reklamacje”
– Zgłaszanie reklamacji: reklamacje dotyczące Wniosku Rodzina 500+, w zależności od ich przedmiotu powinny być składane:
– w Banku Spółdzielczym we Włoszczowie, jeżeli dotyczą dostępu i funkcjonowania systemu bankowości internetowej, etapu rejestracji wniosku w systemie eBankNet oraz jego wysłania;
– do Organu prowadzącego w gminie – jeżeli dotyczą obsługi złożonego wniosku po jego wysłaniu do Organu prowadzącego w gminie oraz wypłaty świadczenia wychowawczego.
– rozpatrywanie reklamacji przez Bank: przyjmuje i rozpatruje reklamacje zgodnie z przyjętymi w Banku zasadami.

5. Bezpieczeństwo i przetwarzanie danych przy składaniu wniosku do programu Rodzina 500+
Bank Spółdzielczy we Włoszczowie na mocy porozumienia z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej daje swoim Klientom możliwość skorzystania z programu Rodzina 500+. Rola Banku Spółdzielczego we Włoszczowie polega na umożliwieniu złożenia wniosku za pośrednictwem serwisu transakcyjnego Banku Spółdzielczego we Włoszczowie – eBankNet oraz dostarczeniu go do systemu Emp@tia prowadzonego przez Ministerstwo. Proces ten zostanie przeprowadzony przez Bank Spółdzielczy we Włoszczowie z zachowaniem najwyższych wymogów bezpieczeństwa, a Bank Spółdzielczy we Włoszczowie nie będzie wykorzystywał danych podanych przez Klientów w formularzach zgłoszeniowych.
Składając wniosek za pośrednictwem bankowości internetowej Banku Spółdzielczego we Włoszczowie, prosimy pamiętać, że:
za skorzystanie z usługi realizacji wniosku Rodzina 500+ Bank Spółdzielczy we Włoszczowie nie pobiera żadnej opłaty, a dostęp do wniosku mają jedynie Klienci zalogowani do serwisu bankowości internetowej Banku Spółdzielczego we Włoszczowie
aby skorzystać z tej usługi nie trzeba instalować na komputerze żadnego dodatkowego oprogramowania
Klient otrzyma na wskazany przez siebie adres e-mail Urzędowe Potwierdzenie Odbioru, jako potwierdzenie wysłania wniosku 500+. Wiadomość będzie pochodziła z systemu emp@tia (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej), z adresu: upo500plus@mrpips.gov.pl

Pragniemy poinformować, iż Bank Spółdzielczy we Włoszczowie w związku z realizacją procesu składania wniosku do programu Rodzina 500+ nie będzie wymagał od Państwa podawania jakichkolwiek danych za pośrednictwem poczty e-mail lub wiadomości tekstowych SMS. Bardzo prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i zasady ograniczonego zaufania w stosunku do wiadomości przesyłanych do Państwa tymi kanałami, zawierającymi prośbę o podanie poufnych danych lub próbującymi kierować nas na fałszywe strony Banku za pomocą załączonych linków.

Zapraszamy także do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronie Ministerstwa Cyfryzacji – na co warto zwrócić szczególną uwagę, by przy okazji składania wniosków o wypłatę świadczenia 500+ drogą on-line nie stać się ofiarą cyberprzestępców: https://mc.gov.pl/na-co-warto-zwrocic-szczegolna-uwage-by-przy-okazji-skladania-wnioskow-o-wyplate-swiadczenia-500.

bank spółdzielczy - zawsze blisko

Bank Spółdzielczy we Włoszczowie